Všeobecné záväzné nariadenia

15.12.2023 VZN č. 4/2023 obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

15.12.2023 VZN č. 3/2023 obce Olcnava o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach

03.04.2023 Príloha 1 k VZN č.7 obce Olcnava zo dňa 15.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Olcnava

13.02.2023  VZN č. 2/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Olcnava 

13.02.2023  VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach

16.12.2022 VZN č. 2/2022 obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

29.03.2022 Príloha 1 k VZN č.7 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Olcnava

29.03.2022 VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

08.12.2021 VZN č. 2/2021 obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

31.03.2021 Príloha č.1 k VZN č.7 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Olcnava

31.03.2021 VZN č. 1/2021 o školskom obvode základnej školy a spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Olcnava

16.11.2020 VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

15.06.2020 VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Olcnava

13.12.2019  VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

04.10.2019 VZN obce Olcnava č. 4-2019 o tvorbe, ochrane, údržbe verejnej zelene a udržiavaní čistoty v obci

12.07.2019 VZN obce Olcnava č. 3-2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

18.03.2019 VZN obce Olcnava č.1-2019 o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody

18.03.2019 VZN obce Olcnava č. 2-2019 o pravidlách času predaja v obchodoch a prevádzkarňach

18.12.2017 Príloha č. 1 k VZN č. 7 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Olcnava

20.11.2017  VZN obce Olcnava č. 3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

15.8.2017 VZN obce Olcnava č. 2/2017 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Olcnava počas volebnej kampane

15.3.2017 VZN obce Olcnava č.1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce

20.2.2017 Návrh prílohy č. 1 VZN č. 7 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Olcnava

16.11.2016 VZN obce Olcnava č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

30.6.2016 VZN obce Olcnava č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Olcnava

24.6.2016 VZN obce Olcnava č. 2/2016 o spôsobe vykonania referenda v obci

25.4.2016 VZN obce Olcnava č. 1/2016 o určení názvov ulíc v obci Olcnava

14.12.2015 Dodatok č. 1 k VZN č. 14 obce Olcnava o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Olcnava

14.12.2015  VZN č. 4/2015 obce Olcnava o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

9.10.2015 Dodatok č.1 k VZN obce Olcnava č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

9.10.2015 Dodatok č.1 k VZN obce Olcnava č. 7 zo dňa 15.12.2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Olcnava

26.06.2015 VZN č. 2/2015 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

26.06.2015 VZN č. 1/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej  dochádzky

17.10.2014 VZN 1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Olcnava

10.04.2013 VZN č.14 o nakladaní s odpadmi

20.11.2012 VZN č.13 o daniach

20.11.2012 VZN č.12 o držbe psov

26.11.2011 VZN č.11 o trhovom poriadku

17.03.2011 VZN č.10 o hospodárení a nakladaní s majetkom obce

14.12.2010 VZN č.9 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

14.12.2010 VZN č.8 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

16.12.2009 VZN 7 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Olcnava

16.12.2009 Dodatok č.1 k VZN 3/2008

30.11.2009 Prijaté VZN č. 6 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

06.06.2009 VZN č. 5 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

29.12.2008 Všeobecne záväzného nariadenia obce Olcnava č. 2/2009 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

24.11.2008 Prijate VZN 1/2009 o určení výšky o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

05.10.2008 VZN 3/2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia.

11.12.2007 VZN 1/2008 o miestných daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

3.12.2007 VZN 2/2008 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

30.04.2007 VZN 2/2007 o poskytovaní dotácií

14.3.2007
Obecné zastupiteľstvo v Olcnave v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzne nariadenie - Štatút obce
1.1.2005
Týmto dňom nadobúda účinnosť všeobecné záväzné 1/2005 – nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobných stavebných odpadoch. Jeho znenie si môžete stiahnuť tu.