Geomorfológia

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBLASTI

          Obec leží v nadmorskej výške 400 m, na Východnom Slovensku, na južnom okraji Hornádskej kotliny, na severe Volovských vrchov, Slovenského Rudohoria, v okrese Spišská Nová Ves. Nachádza sa 18 km na východ od Spišskej Novej Vsi. Západne od lokality, vo vzdialenosti asi 20km, sa nachádza Národný park Slovenský Raj. Územie je odvodňované riekou Hornád, ktorá tadiaľ preteká približne západno-východným smerom. Z juhu sa do Hornádu vlievajú Kamenný potok, Belanský a Rajský potok, ktoré odvodňujú horské doliny Volovských vrchov.

HORNINOVÉ PROSTREDIE

          Okres Spišská Nová Ves celkovo je v rámci regionálneho geomorfologického členenia zaradený v rámci vyšších jednotiek regionálneho geomorfologického členenia Slovenska (Mazúr, Lukniš, 1986) do sústavy Alpsko-himalájskej, podsústavy Karpaty, provincie Západné Karpaty, subprovincie Vnútorné Západné Karpaty a oblasti Fatransko-Tatranská -Hornádska kotlina. Od obce, asi 700 m západne, sa nachádza lkožisko stavebného kameňa – vápenca. Je súčasťou strednotriasových karbonátových hornín severogemeridnej synklinály mezozoika – tzv. stratenskej skupiny. Vápencový komplex ložiska má tvar generálne k juhu (40° – 50°) a je v podstate severným okrajom mohutného karbonátového pohoria Galmus. Horninový chrbát od údolia po najvyššie položenú časť lomu má 150 m. Najvyšší vrchol kopca v blízkom okolí lokality dosahuje nadmorskú výšku 750 m.

OVZDUŠIE

          Klimaticky patrí územie podľa O. Duba k horsko-pevninskej oblasti, ktorá je charakteristická mierne teplým, vlhkým podnebím s chladnou, alebo stredne chladnou zimou údolného typu. Prevláda tu severné a severozápadné prúdenie vzduchu, často sa však vyskytuje bezvetrie, respektíve inverzia.
Podľa Slovenského hydrometeorologického úradu je územie Stredného Spiša bezveterné. Územie vzhľadom na údolnú polohu obytných sídel a s tým súvisiacich zdrojov znečistenia je málo vetrateľné.

Oblačné pomery:
priemerný počet dní s jasnou oblohou …………….. 53
priemerný počet dní so zamračenou oblohou ….. 118
priemerný počet búrkových dní ……………………… 31

Priemerný ročný úhrn zrážok je 608 mm. Priemerná ročná rýchlosť vetra je 3,8 m/s. Maximálne nárazy vetra ročne sú 35 m/s (126 km/h). Priemerná absolútna výška snehovej pokrývky 90 cm. Priemerná vlhkosť ročne je 80%.

VODA

          Obcou prechádza rieka Hornád. Podľa priemeru za roky 1941 – 1980 je ročné prietokové množstvo v priemere 7,29 m3/s. Najvyšší priemer bol zaznamenaný r. 1947 – 11,4 m3/s, najnižší r. 1973 – 3,6 m3/s. Najbližšie pramene minerálnych vôd sa nachádzajú v obci Baldovce, vzdialenej približne 12 km severozápadne. Slabo mineralizovaná voda bola nájdená pri prieskumnom vrte aj v intraviláne obce Olcnava, ložisko je však slabé a ostáva bez väčšieho využitia. Vodné plochy sú zastúpené troma menšími chovnými rybníkmi s rozlohou do 0,5 ha, v lokalite Blatná a Zahura.

FAUNA, FLÓRA A VEGETÁCIA

          V oblasti sa nachádzajú územia, pripravované v súlade s RÚSES okresu Spišská Nová Ves na vyhlásenie za chránené (ChÚ). Patria medzi ne Vítkovské skaly, doliny Kamenná dolina, v ktorej sa nachádza vodopád s výškou 15m, Biela Voda, ktorou preteká potok s horskou charakteristikou, tvoriaca na viacerých miestach tiesňavy a Hora – vápencový zráz nad tokom Hornádu. Najvýznamnejším migračným biokoridorom regionálneho významu – hydrickým – je tok rieky Hornád. Z hľadiska klasifikácie územia má lokalita Olcnava a okolie koeficient ekologickej stability 7,1 – malá ekologická stabilita.

OBYVATEĽSTVO, INFRAŠTRUKTÚRA, PRIEMYSEL

Počet obyvateľov je toho času 925.

Katastrálna výmera obce

pôda                        rozloha v km2
poľnohospodárska pôda            3,46
orná pôda                                1,53
lúky a pasienky                        1,85
lesná pôda                             13,92
Celkom                                 15,24

 

Obec je plne plynofikovaná. V súčasnosti prebieha výstavba verejného vodovodu a kanalizácie. Voda, ktorou má byť vodovod napájaný, pramení v jednej z dolín, v ktorej sa nachádza aj podzemný rezervoár. Voda bude dodávaná samospádom. Odpad a splašková voda sa hromadí v súkromných septikoch. Najbližšia čistička odpadových vôd sa nachádza až v Spišskej Novej Vsi, preto obsah jednotlivých septikov býva niekedy nelegálne vyvážaný na voľné využívané plochy, v niektorých prípadoch sa dokonca vypúšťa priamo do Rajského potoka. V obci sa uskutočňuje separovaný zber domového odpadu, konkrétne skla a papiera. Železničná trať Košice – Žilina – Bratislava je charakteristická značným vplyvom na okolité prostredie, keďže frekvencia dopravy na nej je až 100 vlakov za 24 hodín. Čo sa týka cestnej dopravy, obec leží mimo hlavných ťahov a ciest 1. triedy. Navyše komunikácia, vedúca do obce, v nej aj končí, čo zabezpečuje relatívne nízku frekvenciu jej používania.

INÉ

          Za zmienku stoja prírodné katastrofy. Pokiaľ ide o rieku Hornád a jej prítoky, sú regulované a tak k prípadom záplav nedošlo. V lokalite Humence a v Bielovodskej doline došlo v r. 2000 k veľkému lesnému požiaru, pri ktorom bolo zničených vyše 50ha lesného porastu. Tento požiar bol vyhodnotený ako najväčší na Slovensku za niekoľko uplynulých rokov.

Tento materiál bol čerpaný z ročníkovej práce Martina Olejníka