Profil verejného obstarávateľa

Zatriedenie verejného obstarávateľa : §7 ods. 1 písm. b) – obec, Zákon č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Názov : Obec Olcnava

IČO : 00329436

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s., SK74 5600 0000 0034 4176 1001

Sídlo :

Obec Olcnava

Jarná č.2

053 61   Olcnava

 

tel.: +421 53 449 56 82

e-mail : ouolcnava@gmail.com

internetová adresa : www.olcnava.sk