Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

Žiadosť, návrh, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť obci Olcnava podané nasledovnými spôsobmi:
1. Písomne poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Olcnave.
2. Elektronickou poštou na e-mailovú adresu: ouolcnava@gmail.com.
3. Elektronicky do elektronickej schránky obce Olcnava prostredníctvom www.slovensko.sk.
Informácie možno získavať aj na internetovom sídle Obce Olcnava, na verejne prístupných miestach, najmä na úradných tabuliach Obce Olcnava.