Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku
Proti rozhodnutiu Obce Olcnava sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obec Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
Proti rozhodnutiu Obce Olcnava podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad v Olcnave, Jarná 2, 053 61 Olcnava. O odvolaní rozhoduje starosta obce ako odvolací orgán.
Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané. Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.
Rozhodnutia po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre ne pripúšťajú, možno preskúmať súdom.