Obecný úrad Olcnava

Organizačný poriadok obecného úradu v Olcnave

Obecný úrad vznikol v zmysle zákona 369/1990 o obecnom zriadení. V súčasnosti pracuje na obecnom úrade starosta, tri administratívne pracovníčky a kontrolór obce.

Starosta obce: Jaroslav Salaj

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Jozef Čižmárik
Adela Kyjovská
Vladimír Pavol
Marián Salaj
Mgr. Zuzana Štofanová, MPH
Marek Zahuranec
Roman Živčák

STRÁNKOVÉ HODINY:
Pondelok: 7:30 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda: 7:30 – 12:00 13:00 – 16:30
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 7:30 – 12:00

Čas od 12:00 do 13:00 je vymedzený na obednajšiu prestávku.

Adresa: OÚ Olcnava, Jarná 2, 053 61 Olcnava
IČO: 00 329 436
Tel.: 053/44 95 628
e-mail: ouolcnava@gmail.com
Webová stránka: www.olcnava.sk

 

 Elektronická adresa  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:   ouolcnava@gmail.com

 

 Čo si vybavíte na obecnom úrade

Poplatky platné od 1. 2. 2011

Obec rozhoduje o opatrovateľskej službe pre starých a nevládnych občanov.

Obec zabezpečuje:
– výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, údržbu miestnych potokov, obecného cintorína, verejných zastávok
– verejnoprospešné služby (nakladanie s komunálnym a biologickým odpadom, udržiava čistotu v obci….)
– spracúva podklady pre nové a drobné stavby

Školstvo:
– je zriaďovateľom ZŠ, MŠ a školskej jedálne
– financovanie obecnej školy
– udeľuje sankcie voči rodičom, ktorých detí sa vyhýbajú školskej dochádzke
– školská jedáleň poskytuje odber stravy aj mimoškolským stravníkom

Právomoci:
– obec vydáva Všeobecne záväzné nariadenie v ktorom vydá rozhodnutie o daňových a miestnych poplatkoch
– vyrubuje a vyberá dane a poplatky
– prihlasuje a odhlasuje občanov k trvalému a prechodnému pobytu